اخبار نمایشگاهی

صرفه اقتصادي حوزه ريلي با پيوسته سازي حمل و نقل

نائب رئيس دوم كميسيون عمران مجلش شوراي اسلامي تاكيد كرد :
صرفه اقتصادي حوزه ريلي با پيوسته سازي حمل و نقل / استفاده از روش TOD در طرح ها ي ريلي ضروري است
.

نائب رئيس دوم كميسيون عمران مجلش شوراي اسلامي تاكيد كرد :
صرفه اقتصادي حوزه ريلي با پيوسته سازي حمل و نقل / استفاده از روش TOD در طرح ها ي ريلي ضروري است
نائب رئيس دوم كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي استفاده از روش TOD ( يكپارچه سازي حمل و نقل درون شهري و برون شهري) در طرح ها و پروژه هاي راه آهن را ضروري دانست و گفت: اين طرح موجب ترغيب مردم به استفاده از حمل و نقل عمومي به ويژه حمل و نقل ريلي و كاهش استفاده از اتومبيل مي شود.